Regulamin korzystania z serwisu Artivia.pl

Poniższy regulamin reguluje kwestie korzystania z Serwisu Internetowego . Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. Prosimy o uważne przeczytanie regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na przedstawione warunki nie powinien korzystać z tego serwisu.

Warunki ogólne korzystania z Serwisu

Serwis jest własnością firmy Etho Systems. Etho Systems zastrzega sobie możliwość zmiany warunków użytkowania Serwisu w każdej chwili, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkowników. Z Serwisu należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z prawem.

Usługi

Usługi oferowane w Serwisie są przeznaczone dla osób fizycznych lub prawnych mogących zawierać umowy w sposób legalny. Usługi nie są dostępne dla osób niepełnoletnich, chyba że pod kontrolą rodzica lub opiekuna prawnego, wówczas rodzic lub opiekun prawny będzie odpowiedzialny za użytkowanie Serwisu.

Materiały

Materiały zawarte w tym Serwisie są własnością Etho Systems i Sprzedających oraz są chronione prawami ochrony własności intelektualnej (m.in.: prawami autorskimi, prawami dot. znaków towarowych, nazw handlowych, nazw domen internetowych i podobnych). Wykorzystanie Materiałów bez zgody Etho Systems jest zabronione.
Materiały mogą być użytkowane i kopiowane wyłącznie do własnych, niekomercyjnych, osobistych lub edukacyjnych celów, z zastrzeżeniem, że nie są modyfikowane, a informacje o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej nie są usuwane. Tworzenie prac pochodnych i wykorzystywanie Materiałów w dowolny inny sposób jest zabronione.

Aktualizacje

Etho Systems nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację danych przez Użytkowników współpracujących z Serwisem. Nie ponosi też odpowiedzialności za dokładność, ani kompletność informacji dostarczanych przez Użytkowników Serwisu.

Gwarancje dotyczące Materiałów

Etho Systems oświadcza, że Materiały są dostępne w Serwisie w obecnej postaci i nie daje żadnych gwarancji dot. wartości handlowej lub użyteczności w określonym celu. Ponadto nie gwarantuje, że Materiały spełnią wymagania użytkowników i że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń.

Ograniczenie odpowiedzialności

Etho Systems nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie, wirusy komputerowe lub inne pliki bądź programy mające charakter destrukcyjny, szkodliwy lub zakłócający pracę komputera, które mogą wpływać na działanie sprzętu komputerowego lub innych urządzeń w wyniku uzyskiwania dostępu do Serwisu, jego przeglądania albo pobrania z niego dowolnych Materiałów.

Etho Systems ani Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód (niebezpośrednich, domniemanych, wtórnych, przypadkowych) poniesionych przez użytkownika.

Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Serwisu.

Procedura zgłaszania uwag i naruszania praw dotyczących Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników

Jeśli Użytkownik sądzi, że jego praca została skopiowania w sposób naruszający prawa autorskie, lub że jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, powinien poinformować o tym Etho Systems (contact@etho.pl), kierując pismo zawierające następujące elementy:

 1. podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
 2. dokładną identyfikację pracy, której prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone;
 3. opis miejsca w Serwisie (odnośnik do strony www), w którym znajdują się Materiały naruszające te prawa;
 4. adres, numer telefonu i adres e-mail osoby zgłaszającej naruszenie;
 5. oświadczanie osoby zgłaszającej, potwierdzające, że według jej najlepszej wiedzy kwestionowane użycie Materiałów nie uzyskało upoważnienia właściciela praw autorskich lub jego agenta ani nie jest zgodne z literą prawa;
 6. oświadczenie potwierdzające, pod groźbą kary, że powyższe informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, a osoba je składająca jest właścicielem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, lub jest przedstawicielem właściciela praw autorskich.

Etho Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korespondencją przychodzącą lub wychodzącą z Serwisu. W odniesieniu do wszelkich informacji przekazywanych nam za pośrednictwem Serwisu lub pocztą e-mail Użytkownik zgadza się co do tego, że:

 1. informacje te nie stanowią żadnego zobowiązania wobec Etho Systems;
 2. informacje nie są poufne;
 3. informacje są zgodne z prawdą, a ich ujawnienie nie narusza praw innych podmiotów.

Konta członkowskie

Etho Systems zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.
Użytkownik rejestrując się w Serwisie zgadza się na to, aby zachować w poufności dane swojego konta. Konto członkowskie (nazwa, hasło i inne dane) nie mogą być przekazywane ani współdzielone z żadną inną osobą fizyczną lub prawną.

Rozwiązanie umowy

Umowa między Etho Systems a Członkiem może być rozwiązana w każdej chwili, jeśli któreś z oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań płynących z treści niniejszej Umowy zostaną naruszone. Użytkownik może również sam rozwiązać umowę pisząc na adres artivia@artivia.pl i prosząc o usunięcie konta. Wraz z rozwiązaniem umowy:

 1. Konto Członkowskie zostanie anulowane i zamknięte;
 2. wszystkie umieszczone przez Członka Prace zostaną usunięte z Serwisu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące; za wyjątkiem użytkowania Prac przez serwis www.artivia.pl w wewnętrznych celach promocyjnych i archiwizacyjnych, chyba że strony ustalą inaczej;
 3. wszystkie Kredyty z prowizji Członka zostaną zwrócone i zamienione na pieniądze po pomniejszeniu o kwotę kosztów realizacji transakcji zgodnie ze cennikiem;
 4. Członek traci wszystkie Kredyty bonusowe oraz Kredyty zakupione.

Inne

W razie wątpliwości powyższe postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim.
Użytkownik zgadza się z faktem, że miejscem wykonania i wyłącznym sądem właściwym dla jakichkolwiek roszczeń lub sporów wynikających z niniejszych Warunków korzystania z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu tj. Etho Systems. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
Wszelkie pytania dotyczące serwisu lub Regulaminu korzystania z Serwisu prosimy kierować do Etho Systems na adres e-mail artivia@artivia.pl.

Copyright © 2012 Artivia.pl
Serwis Artivia.pl powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.