Umowa Licencyjna Rozszerzona w serwisie Artivia.pl

Niniejsza Umowa określa warunki, na których Użytkownicy i Kupujący na serwisie www.artivia.pl uzyskują prawo do korzystania z Materiałów fotograficznych, materiałów wideo, dźwiękowych i tekstowych za pobranych pośrednictwem serwisu internetowego www.artivia.pl („Serwis").

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami tej Umowy, nie powinien korzystać z Usług serwisu Artivia.pl.

W przypadku niezgodności między niniejszą Umową a Warunkami Korzystania, obowiązują warunki określone w niniejszej Umowie. Użytkownik akceptuje niniejszą Umowę oraz wyraża zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej Umowy.

1. Definicje:

„Użytkownik" oznacza użytkownika serwisu posiadającego konto członka serwisu, który pobiera materiały z serwisu Artivia.pl

www.artivia.pl" lub „Serwis Artivia.pl" oznacza firmę Etho Sytems, właściciela Serwisu Internetowego.

„Materiały" oznacza dowolny obraz fotograficzny, plik video, plik dźwiękowy lub tekstowy udostępniany w Serwisie Artivia.pl

Użytkownik podejmuje decyzję, co do zawarcia albo podstawowej licencji dotyczącej zawartości bez opłat związanych z honorarium autorskim („Licencja Podstawowa") lub licencji rozszerzonej („Licencja Rozszerzona").

Dostawca: Autor Materiałów, który zamieścił swoje materiały na serwisie Artivia.pl

Opcje zastosowań Licencji Rozszerzonej zależą od Materiałów oraz od tego, czy dostawca Materiałów zgodził się na opcję licencji rozszerzonej. Jeśli Użytkownik nie wybierze Licencji Rozszerzonej lub jeśli dla wybranych Materiałów opcja Licencji Rozszerzonej nie istnieje, pobieranie wybranych Materiałów przez Użytkownika będzie podlegało Licencji Podstawowej.

2. Warunki Licencji Rozszerzonej

Serwis Artivia.pl niniejszym udziela Użytkownikowi ciągłej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Materiałów, w ramach Dozwolonego Użycia. Udzielana licencja jest odpłatna. Użytkownik nabywa licencję tylko i wyłącznie do zakupionych przez siebie Materiałów.

3. Użycie Materiałów w ramach Licencji Rozszerzonej:

Użytkownik może wykorzystywać Materiały tylko do takich celów reklamy, promocji i innych określonych celów, które należą do Dozwolonego Użycia, tj.

 1. wydruki, plakaty i inne reprodukcje do użytku osobistego, zastosowania reklamowe i promocyjne, z włączeniem materiałów wydrukowanych, opakowań produktów, prezentacji, filmów i prezentacji wideo, reklam, katalogów, ulotek, promocyjnych kartek okolicznościowych i promocyjnych kartek pocztowych (POD WARUNKIEM, ŻE NIE SĄ PRZEZNACZANE DO ODSPRZEDAŻY LUB LICENCJONOWANIA);
 2. zastosowania w mediach drukowanych, jak: książki, okładki książek, magazyny, gazety, artykuły, newslettery oraz wideo, transmisje i pokazy teatralne;
 3. wydruki, plakaty i inne reprodukcje (pod warunkiem, że nie są przeznaczane do odsprzedaży, licencjonowania lub innej dystrybucji);
 4. publikacje elektroniczne lub on-line, włączając w to strony internetowe;
 5. bannery reklamowe, bannery uliczne, ulotki, plakaty, reklamy zewnętrzne i wewnętrzne, gabloty reklamowe;
 6. zastosowania w reklamie TV, video i internet;
 7. zastosowanie w wystroju wnętrz i scenografi teatralnej;
 8. w witrynach internetowych lub innych miejscach przeznaczonych do zachęcania do sprzedaży, licencjonowania lub innego rozpowszechniania produktów „na żądanie" lub miejscach z takimi działaniami związanymi; w tym takich produktów jak: pocztówki, kubki, koszulki, plakaty i inne przedmioty.
  oraz
 9. wszelkie inne zastosowania pisemnie zatwierdzone przez serwis Artivia.pl.
 10. Materiały „Editorial use only” można używać tylko i wyłącznie do użytku niekomercyjnego.
 11. Jeżeli Użytkownik planuje użyć dany Materiał w więcej niż jednym zastosowaniu, do każdego takiego zastosowania jest wymagana odrębna licencja.

4. Zabronione Użycie Materiałów:

Zabrania się wykonywania działań i korzystania z Materiałów poza zakresem Dozwolonego Użycia. Wszelkie inne prawa do Materiałów, w tym lecz niewyłącznie, wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące Materiałów, zachowuje odpowiednio Serwis Artivia lub Dostawca Materiałów.

Użytkownik nie może wykorzystywać Materiałów w produktach przeznaczonych do odsprzedaży, licencjonowania lub innego rozpowszechniania (jak nieograniczone drukowanie Obrazu na nakrętkach, kalendarzach fotograficznych, naszywkach ubraniowych, itp.).

5. Ograniczenia kopiowania i przechowywania:

Tylko Użytkownikowi wolno korzystać z Materiałów i jest możliwe przekazywanie plików zawierających Materiały klientom, wydawcom lub internetowym dostawcom usług internetowych w celu reprodukcji w ramach Dozwolonych Zastosowań, pod warunkiem, że podmioty takie nie będą posiadać dalszych ani dodatkowych praw do wykorzystywania Materiałów i nie będą mogły uzyskać do niej dostępu ani wyodrębnić jej z udostępnionych przez Użytkownika plików.

Użytkownik może zainstalować Materiały i korzystać z nich tylko w trzech lokalizacjach w danym czasie.

Użytkownik może utworzyć jedną kopię zapasową Materiałów jedynie w calach archiwizacyjnych i musi na tej pojedynczej kopii powielić wszelkie informacje dotyczące praw własności.

6. Zakazy w ramach Licencji Rozszerzonej

Zabrania się wykorzystywania przez Użytkownika Materiałów w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na mocy Licencji Rozszerzonej. W celu zapewnienia większej jasności, poniżej przedstawiono Zastosowania Zabronione; a Użytkownikowi nie wolno:

 1. wykorzystywać Materiałów w aplikacjach do tworzenia szablonów projektów przeznaczonych do odsprzedaży w szablonach serwisów internetowych, szablonach typu flash, szablonach wizytówek, szablonach okolicznościowych kartek elektronicznych i szablonach projektów broszur.
 2. wykorzystywać Materiałów na jakichkolwiek plakatach (drukowanych na papierze, płótnie lub innych nośnikach) lub innych przedmiotach przeznaczonych do odsprzedaży, licencjonowania lub do innego rozpowszechniania w celu osiągnięcia zysku;
 3. wykorzystywać Materiałów jako części znaku towarowego, znaku modelu, nazwy handlowej, nazwy biznesowej, znaku usługowego czy logo;
 4. zawierać Materiałów w jakimkolwiek produkcie ze skutkiem ponownej dystrybucji;
 5. używać Materiałów w sposób, który ma charakter naruszający przepisy, oszczerczy lub zniesławiający, niemoralny lub co do którego zachodzi zasadne przypuszczenie możliwości naruszenia dobrego imienia osoby lub własności odzwierciedlonej w Materiałach;
 6. przedstawiać osób z Materiałów w sposób, który powodowałby zdroworozsądkowe uznanie innej osoby, że taka osoba używa lub osobiście wspiera jakąkolwiek działalność, produkt, sprawę, organizację lub inne przedsięwzięcie
 7. usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności majątkowej z jakiegokolwiek miejsca, w którym zostały umieszczone lub wstawione w Materiałach;
 8. udzielać sublicencji, odsprzedawać, wynajmować, wypożyczać, cedować, dawać w prezencie ani w żaden inny sposób przekazywać lub dystrybuować Materiały ani praw udzielonych na mocy niniejszej Umowy;
 9. instalować i wykorzystywać Materiały w więcej niż jednej lokalizacji jednocześnie lub publikować kopię Materiałów na serwerze sieciowym lub serwerze stron internetowych do użytku przez innych użytkowników;
 10. wykorzystywać Materiałów „Editorial use only” w celach komercyjnych, promocyjnych, reklamy z wykorzystaniem znanej osoby, reklamowych lub handlowych.
 11. powielać Materiałów (pojedynczo lub w połączeniu z innymi) lub części Materiałów w liczbie przekraczającej 10000 razy bez uzyskania kolejnej Licencji Rozszerzonej;

7. Okres Obowiązywania Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania.

Użytkownik może rozwiązać niniejszą poprzez zniszczenie Materiałów i wszelkich Kopii Materiałów. Umowa również ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia przez Artivia.pl, jeśli Użytkownik nie będzie w dowolnym momencie spełniał któregokolwiek z jej warunków.

Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać wykorzystywania Materiałów, zniszczyć lub usunąć wszystkie kopie i kopie zapasowe i na żądanie pisemnie potwierdzić usunięcie tych materiałów.

8. Oświadczenia i gwarancje dotyczące Materiałów komercyjnych

Artivia.pl gwarantuje, że, za wyjątkiem Materiałów oznaczonych jako „Editorial use only" korzystanie przez Użytkownika z Materiałów zgodnie z niniejszą Umową oraz w postaci dostarczonej przez Artivia.pl nie powoduje naruszenia jakiegokolwiek prawa autorskiego, znaku handlowego czy innego prawa własności intelektualnej, a także nie naruszy żadnego prawa do prywatności lub prawa do wizerunku.

9. Oświadczenia i gwarancje dotyczące Materiałów „Editorial use only”

Na wykorzystanie Materiałów „Editorial use only” nie są wydawane żadne zgody na udostępnienie wizerunku i w odniesieniu do Materiałów „Editorial use only”, serwis Artivia.pl nie udziela żadnych gwarancji w zakresie wykorzystywania nazw, osób, znaków towarowych, wizerunku handlowego, logo, wzorów zastrzeżonych lub dzieł sztuki bądź architektury w niej prezentowanej.

W odniesieniu do Materiałów „Editorial use only” Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie czy wymagane są jakiekolwiek pozwolenia na udostępnienie wizerunku w związku z proponowanym wykorzystaniem Materiałów oznaczonych jako „Editorial use only” oraz zobowiązany jest takowe uzyskać.

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Użytkownika

Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i zwolnić z odpowiedzialności serwis Artivia.pl, w związku z jakimikolwiek roszczeniami, odpowiedzialnością i kosztami (w tym z tytułu zasadnych kosztów adwokata ponoszonych przez klienta), poniesionymi w wyniku lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem bądź domniemanym naruszeniem dowolnego warunku niniejszej Umowy przez Użytkownika lub osobę działającą w jego imieniu.

11. Postanowienia końcowe

Użytkownik w szczególności uznaje i potwierdza, że poza warunkami niniejszej Umowy zapoznał się także z Warunkami Korzystania z serwisu internetowego.

W sprawach nieuregulowanych umową licencyjną mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z niniejszej licencji jest sąd dla miejsca siedziby firmy Etho Systems Tomasz Kabarowski, REGON: 160203012, NIP: 754-248-93-95, która jest właścicielem serwisu Artivia.pl.

Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszej Umowy należy kierować do Serwisu Artivia.pl na adres e-mail artivia@artivia.pl lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Serwisu Artivia.pl

Copyright © 2012 Artivia.pl
Serwis Artivia.pl powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.